ધો ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ રીઝલ્ટ ધો ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ રીઝલ્ટ

આજ રોજ  ધો. ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ નું રીઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.જે બોર્ડની વેબસાઈટ ૫રથી જાણી શકાશે તમારું કે તમારા સગા સંબધી નુ ધો.૧ર સામ...

Read more »
8:00 AM

10 % અનામત પરિપત્ર 10 % અનામત પરિપત્ર

Read more »
8:08 AM

Fajal Recall related Fajal Recall related

Read more »
4:41 PM

125% DA circular 125% DA circular

Read more »
8:26 PM

Useful Mathematics Useful Mathematics

Read more »
11:38 AM

બિન સરકારી શિક્ષક ભરતી . આનંદો. આનંદો બિન સરકારી શિક્ષક ભરતી . આનંદો. આનંદો

Read more »
7:39 AM

Sangh Rajuaat Sangh Rajuaat

Read more »
10:36 PM

RMSA  Language and Soc.Science Talim related RMSA Language and Soc.Science Talim related

Read more »
10:33 PM

 આશ્રિત નાણાકીય સહાય પરીપત્ર આશ્રિત નાણાકીય સહાય પરીપત્ર

Read more »
10:32 PM

ચૂંટણી વળતર રજા મહેસાણા પરિપત્ર ચૂંટણી વળતર રજા મહેસાણા પરિપત્ર

Read more »
5:32 PM

Seconary higher bharti related Seconary higher bharti related

Read more »
7:09 AM

Circular sem 2 related surat Circular sem 2 related surat

Read more »
9:57 PM

વીજળી ઉપકરણ ચકાસણી પરિપત્ર વીજળી ઉપકરણ ચકાસણી પરિપત્ર

Read more »
8:12 PM

Maths Science Talim Maths Science Talim

Read more »
8:08 PM

LTC Circular LTC Circular

Read more »
5:31 AM

Pravasi Teacher Related Pravasi Teacher Related

Read more »
9:44 PM

National Science Day Celebration D.H High School  Jagudan Mehsana National Science Day Celebration D.H High School Jagudan Mehsana

Read more »
9:31 PM

Exam related Exam related

Read more »
7:47 PM

અખબારી યાદી અખબારી યાદી

Read more »
7:45 PM

Gujcet Related Gujcet Related

Read more »
4:53 PM

Pravasi Shixak Related Pravasi Shixak Related

Read more »
6:38 AM

Employee FIR Related Employee FIR Related

Read more »
8:19 AM

Related to ahmedabad school Related to ahmedabad school

Read more »
8:18 AM

Teahers Registration Secondary Higher Secondary Teahers Registration Secondary Higher Secondary

Read more »
6:37 PM
 
Top